Welkom op het MR-gedeelte van de website.

 

In het kader van de Wet op Medezeggenschapsraden in het Onderwijs is voor iedere basisschool een medezeggenschapsraad gekozen. In deze raad zitten vertegenwoordigers van het onderwijskundig personeel, de PG, en van de ouders, de OG.

De medezeggenschap is een wettelijk orgaan waarin ouders en het personeel inspraak hebben in allerlei zaken, zoals: het onderwijs, beleidswijzigingen, personeelsaanstellingen, vakantieregeling, groepsindeling.

Ook kan de medezeggenschapsraad het schoolbestuur gevraagd of ongevraagd advies geven over zaken die de school betreffen.

 

De medezeggenschapsraad stelt uw betrokkenheid bij de school erg op prijs.

Heeft u suggesties, vragen of kritiek, schroom dan niet hen aan te spreken.

(Zie bijlage 2 achterin onze schoolgids; digitale versie is te vinden onder "downloads" in de linkerkolom)

De medezeggenschapsraad is er ook voor het belang van u en uw kind(eren).

De vergaderingen zijn openbaar.

 

Het reglement voor de medezeggenschapsraad ligt ter inzage op school.U kunt dit opvragen bij de secretaris van de MR.

 

 

De indeling van de MR is als volgt:

 

Oudergelededing: Personeelsgeleding:

Ron van Lohuizen (Voorzitter) Hennie Fiet (Secretaris)

Harry van Es (GMR) Cora Bolink

 

Hieronder vindt u de jaarplanning van de MR, het jaarverslag en (een week van tevoren) de agenda van de eerstvolgende vergadering.

 

Jaarverslag MR 2013-2014 (Link)

 

Huishoudelijk reglement MR 2014 (Link)

 

Jaarplanning 2014-2015 (Link)

 

 

 

 

 

 

 

Ruimte voor Talent
08-09-2015 00:00:00

02-04-2015 00:00:00

Volg ons ook via Facebook

klik op onderstaande afbeelding